> اندیشه مطهر>فرهنگي> اخلاق

 

آيا روح اجتماعي گرايشهاي اخلاقي را الهام مي کند؟

بعضي گفته‌اند روح اجتماع است که وحي مي‌کند، به انسان که چنين کار را بکن، معنايش اين است که روح اجتماع انسان را مي‌فريبد. اما جامعه که وجودي مستقل از افراد ندارد مگر يک وجود اعتباري و وجود اعتباري که روح ندارد. گيرم که روح داشته باشد، روح جامعهاز کجا اين را گرفت و الهام کرد و به عبارت ديگر کي به خود روح جامعه الهام کرد؟

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي