> اندیشه مطهر>مذهبي> نبوت

 

نبوت چيست؟

نبوت از جنبه شخصي و فردي مظهر گسترش و رقاء شخصيت روحاني يك فرد انسان است و از جنبه عمومي، پيام الهي است براي انسان‌ها به منظور رهبري آنها كه به وسيله يك فرد به ديگران ابلاغ مي‌گردد.

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي