> اندیشه مطهر>اقتصادي >ربا- بانک- بيمه

 

چند نوع ربا داريم؟

آيا باز کردن حساب جاري در بانک اشکالي دارد؟

حساب سپرده و پس‌انداز چگونه است؟

ملاک حرمت ربا چيست؟

آيا مي‌توان گفت راب استثمار است؟

سپرده ثابت چه حکمي دارد؟

آيا بيمه عمر صحيح است؟

چرا کفن‌فروشي مکروه است؟

جايزه‌هايي که صندوق پس‌انداز ملي مي دهد يا جوائزي که به قيد قرعه به کساني که حساب باز کرده‌اند مي‌دهند،‌ تکليفش چيست؟

در بيمه شخص ثالث که اکنون در مورد اتومبيل‌ها از طرف دولت معمول شده است، افراد را وادار مي‌کنند که حتماً‌اتومبيلشان را بيمه کنند، آيا اگر اتفاقي افتاد مي‌توان پولي گرفت با توجه به اينکه شخص اين معامله را به اجبار انجام داده؟

مؤسساتي نظير سازمان مسکن، خانه مي سازند و به اقساط طويل‌المدت به متقاضيان واجد شرايط واگذار مي‌کنند، در نوشتن سند معامله نقدخانه را مي‌نويسند و بهرة آن را در مدت معين به آنان مي‌افزايند، شکل معامله و چگونگي تصرف در چنين خانه‌اي چه صورتي دارد؟

اختلاف گذاشتن بين بهاي نقد و نسيه شرعاً چگونه است؟ آيا شرعاً جايز است؟

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي